ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

اجرای دهها طرح مطالعاتی – تحقیقاتی در حوزه های علوم اعصاب و اعصاب شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با هدف توسعه و گسترش حوزه های علوم شناختی و بهره گیری از دانش فنی و تخصصی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ، با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، دهها طرح مطالعاتی و تحقیقاتی توسط گروه علوم اعصاب دانشگاه پزشکی شیراز به اجرا در آمد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها