کتاب تعامل اجتماعی و دنیای ذهن معلمان منتشر شد

تاریخ : 1400/06/28

تعداد بازدید : 887

5 امتیاز از 4 رای

کتاب"تعامل اجتماعی و دنیای ذهن معلمان" که به سفارش ستاد توسعه علوم شناختی ترجمه شده است، چاپ و انتشار یافت.

نگارنده در این کتاب دانش ، تفکر ، فرضیه سازی  ، موضع گیری و به کارگیری تعامل در موقعیت های مختلف را بررسی می کند و به راه هایی اشاره دارد که از طریق آنها معلم ، دانش ، ادراک و گذاره های خود را در زمان تعامل شکل می دهد و این فراینده شناخت را به منزله مقوله ای می داند که در زمینه اجتماعی خاص ساخته می شود.

 

این کتاب تعامل اجتماعی را برجسته می سازد و ارزش آن را از زاویه تفکر معلم مورد مطالعه قرار می دهد.

 

این کتاب برآن است که تعامل را به قطب مطالعه تفکر معلم وارد کند و این امر بیانگر آن است که گفت و گو فعالیت علمی و اجتماعی است که به عمل در می آید و مهم تر اینکه ابزار فعالیت قلمداد می شود.

 

نگارنده در این کتاب بر آن است تا مواردی را بیان کند که مرتبط با ماهیت و نقش ویژگی های شناختی در تعامل و تحلیل زمینه یادگیری و رشد معلم است و توفیقی دقیق و کامل از معلمان زبان انگلیسی در زمینه حرفه ای آنان ارایه نماید.

 

این کتاب که از سوی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی مورد حمایت قرار گرفته است ، از سوی دکتر "آزاده بزرگی" ترجمه و توسط مؤسسه فرهنگی هنری شناخت و تربیت انگاره چاپ و منتشر شده است.

 

نظر شما