حمایت های تشویقی از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فناور

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1399/12/03
تاریخ آخرین بازنگری 1399/12/03
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل