حمایت از دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور در رشته های علوم شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1399/12/03
تاریخ آخرین بازنگری 1400/02/22
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل