حمایت از اعطای جایزه سفر دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله در کنگره های منتخب علوم و فناوری های شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1393/04/21
تاریخ آخرین بازنگری 1393/04/21
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل