حمایت از اعطای کمک هزینه سفر اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای شرکت و ارائه مقاله در کنگره های معتبر علوم شناختی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1391/11/19
تاریخ آخرین بازنگری 1393/04/21
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل